Kako je Milorad Dodik postao uzročno genitivna tvorevina.

Kako je Milorad Dodik postao uzročno genitivna tvorevinaGenitiv je zavisni padež kojim se pokazuje na koji se način povezuje ono što znači osnova zavisnog padeža sa drugim rečima. On je padež sa najviše značenja, tri osnovna i mnoštvo sporednih.  Ovde je reč o uzročnom genitivu koji u sintagmi označava uzrok. U ovoj vrsti genitiva najviše se upotrebljava predlog zbog koji uvek može zameniti predloge usled, od i iz. Genitivna sintagma se sastoji iz imenice i atributa.

Republika Srpska će ostati zapamćena kao geocidna tvorevina zbog genocida u Srebrenici.

Republika Srpska će ostati zapamćena kao geocidna tvorevina  i zbog Milorada Dodika.

U poslednjoj rečenici  M.D. postaje uzrok, ne u potpunom smislu ali uz malo mašte možemo ga smatrati za genitivnu tvorevinu. Znamo da je R.S prozvana genocidnom tvorevinom zbog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici što je i potvrdio međunarodni sud pravde. Sa ovim se slaže i cela EU i većina država van EU ili bar onaj deo civilizovanog sveta koji osuđuje zločine protiv čovečnosti. Dakle u samom nastajanju RS je utemeljen genocid u Srebrenici.  M.D. poriče genocid koji je dokazan de facto i de jure i time sebe pretvara u još jedan uzrok zbog kojeg će RS biti uvek vezivana uz genocid a takođe, ime M.D., lingvistički postaje deo uzročnog genitiva. Imenica postaje atribut a i ne treba zanemariti i promenu u semantici. Ime M.D. sematičkim obrtom postaje simbolom poricanja genocida. Ono što M.D. ne shavata je činjenica da je i poricanje takođe pominjanje genocida pa ga tako i on vezuje za RS a isto bi bilo i kada bi prećutivao jer tišina je suviše glasna, bolna i neporeciva.

Bob Lebowski

Author: Bob Lebowski

facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *